Trainingen zijn een belangrijk onderdeel van het leerproces

Trainingen zijn interactiever, praktischer en inzichtelijker en bieden daarnaast ook een test om te zien hoe goed de inhoud is begrepen. Onze trainers maken gebruik van diverse communicatiemiddelen om ervoor te zorgen dat iedereen de trainingen met succes doorloopt.

Methodologie

Bij alle SPWE trainingen maken de trainers gebruik van de “learning by doing” methode met een participanten inbreng van 75%. Dat wil zeggen dat de deelnemers nieuwe vaardigheden leren en inzicht verwerven die zij gedurende de training direct demonstreren. De trainingen zijn zeer interactief en praktisch en op de doelgroep afgestemd. Door middel van korte presentaties worden situaties die zich dagelijks voordoen weergegeven en krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen.

De trainers maken gebruik van de volgende trainingsmethoden:

 • Casestudies:
  Deze methode wordt gehanteerd om na te gaan of de deelnemers bij de oplossingsmodellen voor de casestudies gebruik maken van de aangereikte technieken, vaardigheden, kennis en inzichten
 • Discussiemethoden: Elke deelnemer wordt bij de discussies betrokken
 • Brainstormen: Bij de start van de training past de trainer de brainstormingsmethode toe om de mensen te stimuleren hun gedachten vrij te uiten
 • Oefeningen: Deelnemers krijgen praktische oefeningen waarbij zij hun bestaande ervaring en de nieuw aangeleerde kennis moeten gebruiken
 • Rollenspel: Door middel van een rollenspel krijgen de deelnemers op een praktische wijze inzicht en doen ze vaardigheden op

Toets

Iedere training wordt afgesloten met een toetsing. Dit kan via het afleggen van een theoretische test of het maken van een werkstuk of actieplan. Slechts bij minimaal 80% participatie mag de deelnemer mee doen met de toetsing.

Terugkomdag

De participanten komen twee weken na de laatste lesdag weer bijeen om met de trainer te bespreken of zij hetgeen zij tijdens de training hebben geleerd ook in de praktijk hebben kunnen toepassen. Op deze dag krijgen de deelnemers de gelegenheid de training schriftelijk (anoniem) te evalueren en krijgen ze hun certificaat uitgereikt.

Service bij trainingen

Naast het feit dat de SPWE garant staat voor gekwalificeerde en vooral ervaren trainers, is nog een aantal zaken in het inschrijfbedrag (lesgeld) opgenomen:

 • Lesmateriaal (syllabus waaruit gewerkt wordt en toetswerk)
 • Schrijfmateriaal (juristmap, schrijfblok, pen en potlood)
 • Een certificaat (bij tenminste 80% aanwezigheid)
 • Iedere lesdag een drankje
 • Reminder voor de start van de training
 • Reminder voor de terugkomdag
 • Termijnbetaling bij lange trainingen (50% bij de inschrijving, de rest uiterlijk op de 5e lesdag)
 • Reductie (vanaf de 2e training 10%)
 • Hapje en drankje op de dag van certificaatuitreiking
 • Reductie van 10% voor bedrijven met meer dan 3 inschrijvingen

Trainingszaal

SPWE beschikt over een eigen, geheel gekoelde en gestoffeerde trainingszaal voorzien van de noodzakelijke communicatiemiddelen. De zaal zorgt voor een gerieflijke sfeer en is representatief ingericht, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden is met de wensen van de deelnemers. De trainingszaal is ook te huur. 


Beschikbare Trainingen

Administratieve organisatie en Interne Controle

Doel:
Deze training is gericht op de analyse en verbetering van de administratieve organisatie, het opzetten  en uitbouwen van management control systemen en het opzetten van het begroting- en budgetteringssysteem. 

Vereiste vooropleiding: 
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau en kennis, ervaring en affiniteit met administratieve processen. 

Duur: 
5 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Inleiding organisatie en interne controle
Beschrijven van bedrijfsprocessen die door administratieve organisatie worden ondersteund. 
Analyse van de besturing en de benodigde informatie
Analyse van de risico’s en vaststellen van de maatregelen van interne controle 
Inrichten van de administratieve organisatie
Plannen van een project om de administratieve organisatie te verbeteren.

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Basis Marketing

Doel:
Marketing is een onderdeel van het strategische managementproces van een onderneming. Het doel van deze training is het aan de deelnemers bij brengen van kennis en vaardigheden op het gebied van de marketing. 

Vereiste vooropleiding:
Tenminste MULO, LBO of gelijkwaardige niveau

Duur
8 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Het begrip marketing
Basis marketing begrippen
Swot- analyse
Gebruik maken van de marketing mix instrumenten
Basis marketing onderzoek en analyses
Marketing onderzoek en analyses
Maken van een eenvoudig marketingplan

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Basis Logistiek Management

Doel:
Doel van de training is de deelnemers kennis en inzicht te verschaffen en vaardigheden aan te leren om de goederen- en dienstenstromen binnen hun organisatie zo goed mogelijk te beheersen.

Vereiste opleiding:
Tenminste MULO of vergelijkbaar niveau en enige voorkennis van voorraadbeheer of certificaat van de training “voorraad-en magazijnbeheer”.

Duur:
8 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Doel en Functies van een bedrijf 
Analyse van de omgeving
Interactie tussen bedrijf en omgeving
Doelstellingen van Capaciteitsplanning
Integrale logistiek
De goederenstroom
De elementen van het logistieke systeem
Interne en externe probleemfactoren
Grondvorm analyse
Logistiek analyse
De andere bedrijfsfuncties
Soorten grondvormen
Product / processen ontwikkeling

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Basiskennis boekhouden

Doel:
Om bewust bezig te zijn met de ontwikkeling van een bedrijf of organisatie, is het belangrijk de financiële stromen binnen een organisatie in kaart te brengen en ze te begrijpen. Het is immers van groot belang dat een ondernemer goed weet wat er uitgegeven en wat er verdient wordt. 
Een boekhouding is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

Vereiste vooropleiding: 
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau 

Duur:
8 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Inventaris en balans
Veranderingen in bezittingen en schulden
Grootboek
Proef en Saldibalans
Dagboeken
Het journaal
Kolommenbalans

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Bedrijfsmanagement

Doel:
Het doel van deze training is de ondernemer en de aankomende manager door theoretische lering en praktische voorbeelden kennis en inzicht te verschaffen op het gebied van basismanagement begrippen, de organisatie en het in kaart brengen van de organisatie doelen.

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur:
8 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Bedrijfsmanagement en organisatie
Leiderschap en personeel aspecten
Communicatie en motivatie
Investering en financiering
Evaluatietechnieken en bedrijfsplanning
Het maken van een actieplan

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Begroting en Budgettering

Doel:
Met deze training leert de deelnemer werken met financiële kengetallen en hoe uit de financiële cijfers management informatie verkregen wordt. Ook gaat het over de analyse van financiële cijfers en de verificatie van financiële verantwoording.

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo A of certificaat basiskennis boekhouden

Duur: 
5 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
De betekenis van de begrippen ‘begroting’ en ‘budgettering’
Waarom begroten en budgetteren?
Beschikbaar inkomen bepalen
Uitgaven bepalen
Methoden van begroten en budgetteren
Begrotingen en budgetten vastleggen
Periodieke begrotingen en budgetten opstellen
Realisatie cijfers
De interpretatie van begroting en budgettering

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden
 
Kosten:

Brieven Schrijven

Doel: 
Deze training stelt een individu in staat een correcte brief op te stellen waarbij alle relevante informatie is vermeld.

Vereiste opleiding: 
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur van de training:
5 lesdagen van 3 uren 

Onderwerpen:
Soorten brieven o.a. sollicitatiebrief
Vormgeving van de brief/vaste onderdelen van de brief:
Briefhoofd
Geadresseerde
Dagtekening
Kenmerken en onderwerp
Aanhef
Tekstblok met inleidende alinea, kern en afsluitende alinea
Slotformule en ondertekening
Bijlage. Enz.

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Basis ondernemerschap

Doel:
De startende ondernemer op een eenvoudige manier de basis kennis en vaardigheden bij te brengen, om zijn of haar bedrijf te kunnen starten en succesvol draaiende te kunnen houden.

Vereiste vooropleiding: 
Voor deze training wordt er geen formele vooropleidingseis gesteld maar wordt wel op MULO denkniveau gegeven. Wel wordt er van uitgegaan dat de trainee kan lezen en schrijven.

Duur: 
10 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Module 1:
Communicatie met verschillende type mensen            
Sociale vaardigheden & zelfmotivatie 
Omgaan met probleemsituaties

Module 2:
De ondernemer (-ster) zelf
Rechtsvormen, bedrijfsvormen en bedrijfs-
vestigingseisen
Marktonderzoek, klanten en concurrenten
Marketing
De boekhouding
Module 3:
De kostprijs: wat is dat ook al weer?
– Hoe bereken je de kostprijs
– Winstpercentage berekenen
– BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)
Beknopt overzicht van de belastingen 

Module 4:
Doel, principes en kenmerken van een coöperatie
Verschillende soorten coöperaties
Het verschil tussen een coöperatie en een N.V.

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Financieel Management

Doel:
Een goed financieel beleid is onmisbaar om een onderneming te kunnen runnen. Deze training geeft aandacht aan de belangrijkste onderdelen van dat financieel management. Het draagt eraan bij dat de ondernemer leert op een verantwoorde manier met geld om te gaan. 

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau met enige boekhoudkundige kennis

Duur: 
8 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Investerings-en financieringsplan 
Begin- en eindbalans 
Kosten, kostprijs en verkoopprijs
Exploitatiebegroting
Liquiditeitsbegroting
Eigen vermogen (Controle berekeningen)
Financieel plan als onderdeel van het bedrijfsplan

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden

Kosten: 

Gesprekstechnieken

Doel:
Mensen voeren iedere dag talloze gesprekken zonder daarbij stil te staan. Pas in bijzondere situaties ben je je bewust van je gesprektechnieken. Deze training beoogt deelnemers, naast oefening in basis communicatietechnieken, de belangrijkste stappen binnen verschillende soorten gesprekken aan te leren.

 Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur:
4 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Effectief communiceren; een basis overzicht
Luisteren ; hoe doe je dat?
Vragen stellen
Vaste stappen in een gesprek
Uitdagingen

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Klantenvriendelijkheid 

Doel:
Klantenvriendelijkheid gaat er over om de manier van werken in het bedrijf af te stemmen op klanten, zodat die tevreden zijn en de volgende keer weer terug komen. In deze training leert de deelnemer de beginselen van vriendelijkheid en communicatie. 

Vereiste vooropleiding: 
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau.

Duur: 
5 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Hoofdelementen van klantvriendelijkheid
Businessprincipes “wat bieden wij?”
Communiceren met de klant: houding, taalgebruik, inhoud versus relatie
Klachtenafhandeling
Cool down methode
LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
Omgaan met lastige mensen
Vaststellen van klantgerichte normen

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Kostprijscalculatie 

Doel:
Een goed systeem van kostprijsberekening is het begin van financieel management van een bedrijf omdat van daaruit de verkoopprijs wordt bepaald. In deze training verwerven de deelnemers inzicht in de verschillende componenten die deel van uitmaken van de kostprijs (berekening).

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur:
4 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Ontwerp van een kostprijssysteem
Kostenterminologie en kostprijscomponent
Kostenstromen en kostprijsberekening
Verwerking van kosten uit gemeenschappelijke productieprocessen
Verwerking van kosten uit dienstverlenende activiteiten
Customer profitability analyses; verschillen in kosten tussen klantgroepen

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Leidinggevende en Timemanagement

Doel:
De deelnemer is in staat om, na participatie aan de module 1, een gedegen mondelinge en schriftelijke rapportage te doen waarin hij/zij samen met zijn/haar team adequate onderbouwing (aan de hand van kwaliteitsverbeteringstools) heeft kunnen doen. Tevens zal hij/zij in staat zijn in samenspraak met de directie en zijn team een goede tijdsplanning en bijbehorende werkorganisatie te maken. 

Vereiste opleiding: 
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau of kennis, ervaring op dergelijk gebied.

Duur van de opleiding:
6 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Communicatie verbetering door draagvlak verbetering en Rapportage in de context van kwaliteitsverbetering.
Time management & Werkorganisatie

N.B: Praktijk invulling in het begrip van theorie en principes d.m.v. film/groeps- en individuele opdrachten en discussie van de eigen situatie.

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

People and Productivity

Doel:
De training “People and Productivity” heeft als doel het verhogen van de efficiency alsook het aanscherpen van skills op het gebied van productiviteit. 

Leerdoelen:
Na de training moet de trainee in staat zijn:
De link te kunnen leggen tussen mens en productiviteit
De nieuw verkregen kennis in praktijk om te zetten en 
Nieuwe methoden toe te passen die het functioneren verbeteren

Vereiste vooropleiding: tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur: 5 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Introductie
De link tussen mens en productiviteit
Rekruteren van productieve mensen
Bevorderen van productiviteit onder het (staf) personeel
De productieve werkomgeving 
Employees: omgaan met problemen
Externe relaties en productiviteit en 
Presentatie werkplan.

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Project Management 

Doel:
In deze training krijgt de deelnemer de basisvaardigheden van projectmatig werken overgedragen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om projectmatig, resultaatgericht en kostenbesparend activiteiten uit te voeren, om binnen gestelde deadlines de gewenste resultaten te bereiken. 

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau met kennis van projecten

Duur: 
5 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Vaststellen van problemen en sub-problemen
Brainstorming
Probleemboom en andere methoden voor vaststellen van oplossing(en) van het probleem
Formuleren van een projectdoel
Formuleren van de projectresultaten
Ontwikkeling financiële opzet, opstellen van de begroting 
Realisatie; uitvoering, draaiboek samenstellen van een logframe

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Project Schrijven

Doel:
Het aanleren van vaardigheden om het project in een daarvoor bestemd formaat te vervatten. Hierdoor kan er projectmatig tewerk worden gegaan middels methoden na technieken die internationaal aanvaardbaar zijn. De gewenste resultaten kunnen dan constant worden gemonitord en geëvalueerd middels verschillende meetpunten.

Vereiste vooropleiding: 
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau.

Duur: 5 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Soorten projecten
Vier verschillende manieren om een probleem aan te pakken.
De project opzet
Projectomschrijving in het projectplan
Afbakening
Risico’s 
Effecten
Randvoorwaarden
Fasering en planning
Product breakdown structure
Work breakdown structure
Fasering 
Planning
Beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Personeelsmanagement

Doel:
Als een bedrijf zich goed ontwikkelt, krijgt de ondernemer vroeg of laat te maken met personeel. 
Daar goed mee omgaan is een vak apart. Deze training geeft de deelnemer inzicht in en kennis op het vlak van personeelsmanagement.

Duur: 
8 lesdagen van 3 uren 

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau 

Te behandelen onderwerpen:
Personeelsmanagement: vier taakvelden
Personeelsmanagement in de organisatie (intern extern)
Strategisch en operationeel personeelsmanagement
Drie basisfuncties van personeelsmanagement
Personeelsinstrumenten en taken
Personeelsinformatie systeem 
Omgaan met groepen en teams
Het juridisch en psychologisch contract

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Persoonlijk leiderschap

Doel:
Om een goede leider te zijn is het belangrijk jezelf goed te kennen. In deze training leren deelnemers meer over hoe ze om kunnen gaan met hun kwaliteiten en kansen. Daarnaast biedt deze training een professionele structuur aan om bepaalde eigenschappen die noodzakelijk zijn voor het ondernemerschap aan te leren.

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur:
8 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Hoe ontwikkel je persoonlijk leiderschap
Het stellen van doelen
Motivatie, gedrag en gewoonten 
Leiderschapsstijlen
Het persoonlijk actieplan van leiderschap

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Rapportage Technieken

Doel:
Een goed rapport schrijven, bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderzoek, is een zware klus en wordt vaak uitgesteld. Deze training reikt de deelnemers technieken aan om systematisch te leren schrijven van introductie tot conclusie.

Vereiste vooropleiding: 
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur:  5 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Inleiding: de functie van rapporteren
Structuren:  Hoe breng ik overzicht aan in de tekst
Wat wil de lezer lezen
In welke volgorde wil de lezer lezen
Het tekst schema
De eisen die aan rapporteren gesteld worden

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Self Assessment

Doel: 
De ondernemer kennis en vaardigheden bij te brengen om op adequate maar vooral praktische wijze het SAS aangifte formulier in te vullen uitgaande van o.a de geschatte opbrengst en eventueel aftrekbare posten.

Vereiste vooropleiding:
Geen speciale vooropleiding vereist, tenminste kunnen lezen en schrijven.

Duur van de training:
4 lesdagen van 3 uren

Te handelen onderwerpen:
Het samenstellen van de Verlies- en Winstrekening 
Het samenstellen van de Balans
Het bijbrengen van vaardigheden en inzichten omtrent de SAS aangifte
Het invullen van het SAS – Aangifte formulier 

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Secretariële vaardigheden

Doel:
Het doel van de training is het verwerven van meer inzicht in secretariële taken en het aanleren van de vaardigheden die secretaresses bij hun dagelijkse werkzaamheden nodig hebben. Deze training ondersteunt uw functioneren als secretaresse op niveau met moderne kennis. De inhoud is breed opgezet en in het bijzonder bedoeld voor secretaresses met de ambitie door te groeien naar een hoger niveau van functioneren.

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur: 
8 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Secretariaatspraktijk; organisatie kennis, bedrijfsstijl, de werkplek, postbehandeling, archiefbeheer, relatie beheer, kantoorapparatuur, agendabeheer, organiseren van het werk en communicatie.
Tekst verwerken; Word for Windows, elektronisch agendabeheer PowerPoint
Vergaderen/ notuleren
Public Relations
Verslagen schrijven
Administreren/ Budgetten controleren

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Sociale vaardigheden en beroepshouding

Doel:
Om een onderneming succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat de medewerkers goed met elkaar omgaan. Deze training maakt de deelnemers bewust van positief gedrag door inzicht te krijgen in hun rol naar de anderen, waaronder de werkgever.

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur: 
5 lesdagen van 3 uren

Te behandelen onderwerpen:
Communicatie; aanscherpen van de vaardigheden
Hoe kom ik over bij anderen?
Contactmomenten
Sociale vaardigheden & zelfmotivatie
Omgaan met probleemsituaties
Omgaan met leiding en collega’s 

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Vergadertechnieken

Doel:
Vergaderen is voor veel mensen een dagelijkse bezigheid. Toch gaat er veel mis tijdens vergaderingen. Deze training beoogt deelnemers, naast oefening in vergadertechnieken, de belangrijkste elementen die bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van verschillende modellen van vergaderingen voorkomen, aan te leren. 

Duur: 
4 lesdagen van 3 uren per dag

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Te behandelen onderwerpen:
Vergadermodellen
De vergadergroep
Vergadergewoonten
Vergaderprocedures

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Verpakking en Etikettering

Doel: 
In deze training leren de deelnemers over de functies en het belang van verpakking. Ook leren ze de verpakking van het eigen product te verbeteren.’

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau

Duur:
5 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen:
Classificeren van het product
Vormgeving en verpakking
Wat moet er op de verpakking staan?
Etikettering

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:

Voorraad- en Magazijnbeheer

Doel:
Het beheer van voorraden en een goed georganiseerd magazijn zijn belangrijk in een onderneming. Deze training geeft de deelnemer kennis over onder andere voorraadcontrole en de optimalisatie van het magazijn. 

Vereiste vooropleiding:
Tenminste Mulo of gelijkwaardig niveau en kennis, ervaring en affiniteit met administratieve processen

Duur van de training:
8 lesdagen van 3 uren 

Te behandelen onderwerpen: 
Voorraadbeheer en magazijnmanagement
Voorraadbeheer
Ontlening van een proces
Opzetten van een project
Routing en concepten
Orders verzamelen 
Systemen en intern transport

Certificering:
Na succesvolle afronding van de training ontvangt u een certificaat van Stichting Productieve Werk Eenheden 

Kosten:


Trainingsschema

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar 2023

TrainingenAantal lesdagenAantal klokurenPeriode Tarieven in SRD Class    /  Online  
1Voorraad- en magazijnbeheer824Maart1.700,-  /   1.100,-
2Project schrijven515Mei1.300,-  /      900,-
3Sociale vaardigheden en beroepshouding515Juli1.300,-  /      900,-
4Leidinggeven en Time management618September1.400,-  /   1.000,-
5Klantvriendelijkheid ( Customer service)515November1.300,-  /      900,-
 Voorts beschikken wij over een ruime keuze aan trainingen, die desgewenst op maat aan u gepresenteerd kunnen worden, tegen zeer scherpe prijzen.               Voor startende ondernemers geeft de training Basis ondernemerschap (classicaal Srd 600,- en online Srd 500,-) u inzichten hoe u zelf een bedrijf kunt opzetten en runnen. Deze training wordt gedurende het jaar, bij voldoende belangstelling, verzorgd.
 TrainingDagenUrenTarief p/p  (Srd)Tarief p/p (Srd)
            Regulier    Incompany
 Ondernemerschapstrainingen:  ClassOnlineClassOnline
 Basis Ondernemerschap (verkort / sociaal)3  9  600  500  
1Basis ondernemerschap7211600  90017001100
2Basis marketing8241700110018001200
3Social media marketing voor startende ondernemers3  91000  7001100  800
4Self assessment3  91000  7001100  800
5Verpakking en Etikettering5151300  90014001000
6Bedrijfsmanagement8241700110018001200
7Klantvriendelijkheid5151300  90014001000
8People & Productivity8241700110018001200
        
 Financiele administratie trainingen:      
9Begroting en budgettering5151300  90014001000
10Financieel management8241700110018001200
11Kostprijscalculatie4121200  8001300  900
12Basiskennis boekhouden8241700110018001200
13Administratieve organisatie en Interne controle5151300  90014001000
        
 Organisatie & management      
14Basis Logistiek Management8241700110018001200
15Voorraad en Magazijnbeheer8241700110018001200
16Projectschrijven5151300  90014001000
17Project management5151300  90014001000
18Leidinggeven en Time management6181400100015001100
        
 HRM trainingen:      
19Personeelsmanagement8241700110018001200
20Gesprekstechnieken5151300  90014001000
21Sociale vaardigheden en beroepshouding5151300  90014001000
22Vergadertechnieken4121200  8001300  900
23Persoonlijk leiderschap8241700110018001200
        
 Administratie trainingen      
24Brievenschrijven5151300  90014001000
25Rapportage technieken5151300  90014001000
26Secretariele vaardigheden8241700110018001200

   N.B.:  
Aan iedere training is er een extra dag (90 minuten) toegevoegd, als zijnde een terugkomdag.
De trainingen kunnen ook op maat (incompany) aan u gepresenteerd worden, waarbij de
duur, inhoud en het tarief worden aangepast.

 Bij de online trainingen wordt het Microsoft Teams platform gebruikt.

Wijzigingen voorbehouden!!

  Workshop in juni: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2dgn)

                                      

            De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE),                                

  een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken                             

presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap,  voor het jaar  2024

Trainingen

Aantal dagen

Aantal klokuren

Periode 

Tarieven in SRD

Class    

1

Basis ondernemerschap

5

15

Maart

1.675,-

2

Project management

6

16.5

Mei

2.150,-    

3

Effective public speaking

6

16.5

Juni

2.150,-  

4

Financieel management

9

25.5

Juli

2.900,-  

5

Leidinggeven en Time management

7

19.5

September

2.400,-  

6

Bedrijfsmanagement

9

25.5

November

2.900,-  

 

Voorts beschikken wij over een ruime keuze aan trainingen, die desgewenst op maat aan u gepresenteerd kunnen worden, tegen zeer scherpe prijzen.               

Voor startende ondernemers geeft de training Basis ondernemerschap u inzichten hoe u zelf een bedrijf kunt opzetten en runnen. 

Deze training wordt gedurende het jaar, bij voldoende belangstelling steeds weer verzorgd.

Wijzigingen voorbehouden!

 

N.B.:  Registreer alvast en bepaal zelf uw toekomst als ondernemer!

Een lesdag heeft een duur van 3 klokuren en de terugkomdag (certificaatuitreiking)

uit 1.5 klokuren Zowel classicaal als online (via Microsoft Teams platform) kunnen de trainingen verzorgd worden.

 

Voor verdere begeleiding en adviezen kunt u eveneens bij ons terecht.