OPLOSSINGEN BIEDEN VOOR ONDERNEMERS DIE WILLEN GROEIEN

Om de economie te stimuleren is het belangrijk dat we ondernemerschap stimuleren. Dit geeft mensen de kans om een eigen bedrijf te starten en banen te creëren voor zichzelf en anderen. Want achter elk topproduct, staat er een top team.

Over SPWE

Het fenomeen Armoede vormt wereldwijd voor vele overheden een groot probleem. Zij zien zich geplaatst tegen zowel een politiek-, financieel-economisch- en maatschappelijk vraagstuk, waarvoor oplossingen en vormen van aanpak gevonden moeten worden ter voorkoming van maatschappelijke problemen zoals: kinderarbeid, criminaliteit, jeugdprostitutie etc. Niet zelden is dit fenomeen de basis voor grote sociale onrusten die onder andere:

 1. de reeds fragiele economiën verder ontwrichten en
 2. politieke verhoudingen verstoren waardoor het zoeken en vinden van oplossingen haast onmogelijk is.

Overheden hebben er dus alle baat bij, gelet op het bovenstaande, om in hun respectieve landen oplossingen te vinden voor de armoede, dan wel tegen te gaan of te beteugelen. In dit kader biedt het ontwikkelen van een stuk beleid hiertoe mogelijkheden.

Ook de Surinaamse overheid heeft met betrekking tot het armoede vraagstuk een stuk beleid ontwikkeld. Dit via het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) die hiertoe de navolgende instrumenten kan hanteren t.w:

 1. De dienst Arbeidsbemiddeling
 2. Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling
 3. Stichting Produktieve Werkeenheden
 4. Het Sociaal Investeringsfonds
 5. Afzet en exportboard
 6. Raad voor het Cooperatie Wezen
 7. Raad voor de Werkgelegenheid

De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) is een werkarm van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) en heeft als doelstelling (zie missive 807/RvM van 4 december 1993 gewijzigd).

 1. Het creëren van productieve werkgelegenheid
 2. Het minimaliseren van de inkomensongelijkheid
 3. De bestrijding van armoede

Dit doel tracht zij te verwezenlijken door het verzorgen van trainingen, het faciliëren, begeleiden en stimuleren van kleine ondernemers.

Historie

In 1953 werd de afdeling werkverschaffing opgericht. De bedoeling van deze afdeling was de sociaal zwakkeren en ex-gedetineerden die moeilijk aan werk geholpen konden worden, te helpen aan een baan. Gaandeweg groeide deze dienst steeds meer uit en kreeg in de gemeenschap een negatief imago. Er werd toen besloten de naam van deze dienst te veranderen. De overheid heeft toen de Stichting Productieve Werkeenheden op 25 mei 1974 opgericht. Getracht zou worden ‘productieve projecten’ te initiëren, die op een bepaald moment afgestoten zouden moeten worden. Helaas was ook hier de ervaring negatief. Het doel van de Stichting Productieve Werkeenheden is in 1993 gewijzigd.

Raad van Toezicht

Aan het hoofd van de Stichting staat de Raad van Toezicht. Per 1 februari 2014 werd er een nieuwe raad benoemd.

In deze raad hebben zitting:

 1. Mw. Drs. C. Hiwat (Voorzitter)
 2. Mw. Drs. S. Chedie-Dwarka (lid) 
 3. Mw. O. Rodjan (lid)
 4. Dhr. R. Hooghart (lid)
 5. Mw. C. Noter (lid)
 6. Mw. S. Sultan BSc. (lid)
 7. Mw. V. Gefferie BSc. (lid)

Missie & Visie

Missie: De SPWE is een dynamische en flexibele organisatie die zich aanpast aan de ontwikkelingen binnen het veld van het klein ondernemerschap. Dit doet zij middels:

 1. 1. Het verkennen van bovengenoemd veld (middels: onderzoek, het onderhouden van contact met kleine ondernemers)
 2. Begeleiding; waardoor het effect op de doelgroep op korte termijn zowel kwantitatief als kwalitatief merkbaar is
 3. Het verzorgen van op maat gesneden trainingen

Visie: De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) wil toonaangevend zijn in het leveren van kwaliteitsdiensten aan kleine ondernemers en starters waardoor het armoedevraagstuk wordt teruggedrongen, de inkomensongelijkheid wordt verminderd en productieve werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van de Stichting behoren kleine zelfstandigen en kleine ondernemers met maximaal 4 personen. Jongeren, vrouwen en gehandicapten zijn vanwege de kwetsbare positie geclassificeerd als prioriteitsgroepen in het armoede- werkgelegenheid- en werkloosheidsbeleid. Daarnaast zullen de kansarme gebieden met behulp van vooraf vastgestelde criteria worden geïdentificeerd. Op basis van de gangbare sociaal-economische kengetallen is merkbaar dat stimuleren van regio’s een dringende vereiste is.

Een specifieke groep die fundamenteel in het resocialisatie proces (ook een onderdeel van het werkgelegenheidsbeleid) wordt opgenomen zijn ex-drugverslaafden. Het stimuleren van deze groepen (regio’s zowel individuen) om een functionele bijdrage te leveren aan de groei van de kleinschalige sector zal middels voorlichtingsinstrumenten ter hand worden genomen.