WORD OPGELEID IN UW BRANCHE VOOR BETER ONDERNEMERSCHAP

De eerste stap is het identificeren van uw vaardigheden en de vaardigheden die u wilt leren. Met onze diensten faciliteren wij ondernemerschap of onderwijs – allemaal afhankelijk van het gebied waarop u zich wilt concentreren en waarin u zich wilt verbeteren

 • TRAINING
 • BEGELEIDING & ONDERZOEK
 • MARKETING

Training

Training in ondernemerschap dat leidt tot praktische vaardigheden en is essentieel om een ondernemende cultuur in een land te creëren. Vele ondernemers onderschatten het belang en de waarde van een goede training omdat velen nog met de gedachte rond lopen dat het ondernemerschap een aangeboren gave is. In grote ontwikkelingslanden, vooral India, hebben zowel studies als de praktijk uitgewezen dat ondernemerschap niet een aangeboren gave is, doch dat ondernemerschap aangeleerd moet en kan worden.

Verder is het belangrijk dat de totaal prestatie van een onderneming continu wordt verbeterd. En daarbij gaat het niet alleen om verbeteringen van het product of de dienst.
Het gaat vooral om het trainen en verbeteren van belangrijke competenties zoals het vermogen problemen te herkennen en te analyseren, ze juist te formuleren en er een passend oplossing voor te ontwikkelen. De SPWE heeft na een grondige studie haar lesprogramma zodanig afgestemd dat de ondernemers tijdens de training deze kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen. Dit heeft geleid tot een serie korte, praktisch georiënteerde management trainingen.

Deze trainingen zijn bedoeld om de micro-ondernemers  naar gelang hun behoefte specifieke kennis en vaardigheden, de nodige skills bij te brengen om zodoende in hun onderneming succesvol te doen zijn.

Door de grote interesse van anderen dan deze doelgroep voor onze trainingen zijn door de jaren heen”de reguliere trainingen”  tot stand gekomen, welke op gezette tijden door het jaar heen verzorgd worden in onze trainingszaal alsmede”de incompany trainingen”die meestal bij de onderneming zelf worden verzorgd.

De SPWE verzorgt drie typen trainingen:

 1. De trainingen gericht op de (aankomend) ondernemers die begeleid worden;
 2. Incompany-trainingen, de trainingen op maat voor bedrijven;
 3. Open trainingen waar iedereen individueel op kan inschrijven

Begeleiding en Onderzoek

De afdeling Begeleiding en Onderzoek van de SPWE houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

 • Het bieden van hulp en begeleiding bij de voorbereiding en opzet van kleine ondernemingen en coöperaties
 • Het opstellen van bedrijfsplannen
 • Het organiseren van korte intensieve trainingsactiviteiten gericht op de doelgroepen met de nadruk op het verhogen van de management “skills” en de productiviteit
 • Het onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stellen van faciliteiten die normaliter buiten het bereik zijn van de doelgroepen, zoals de bedrijsunit aan de Sinaasappelstraat
 • Het initieren en uitvoeren van projecten in het binnenland
 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties ten behoeve van onze doelgroep
 • Het doen van onderzoek naar de problematiek en de mogelijkheden van de doelgroepen en het beschikbaar stellen van de resultaten van dergelijke onderzoeken
 • Het verlenen van hulp aan operationeel zijnde werkeenheden, bedrijven en coöperaties bij:
  • De aanvraag van vergunningen en het creëren van bijzondere regelingen
  • Het aanvragen van (speciale) kredietfaciliteiten
  • De afhandeling van belastingkwesties, in het bijzonder het verkrijgen van bijzondere belastingvoorzieningen
  • De formulering van een marketingstrategie
  • Bemiddeling bij het verkrijgen van toegang tot trainingen en opleidingen
  • Het ter beschikking stellen van technische en administratieve assistentie in de vorm van korte consultancy

BEDRIJFSRUIMTES

Door het onvoldoende beschikbaar zijn en de hoge huurprijs van bedrijfsruimtes zijn kleine ondernemers vaak niet instaat ondernemersactiviteiten te ontplooien. De SPWE stelt, daarom ter bevordering hiervan bedrijfsruimtes ter beschikking. De grondslag van deze zienswijze is:

 1. Dat de opstartfase van een onderneming de belangrijkste periode is. In deze periode is de onderneming niet sterk genoeg.
 2. Een belangrijk deel van de kleine ondernemers ontbreken de noodzakelijke management vaardigheden om een bedrijf te runnen. Het voordeel is dat het geheel zelf door de SPWE wordt gecoördineerd en dat de huurders van de werkruimten begeleiding, ondersteuning en eventuele trainingen kunnen krijgen van SPWE.
 3. Een nuttig management tool n.l outsourcing (de uitbesteding van de subactiviteiten) wordt praktisch toepasbaar. De invloed op de kostprijs kan daarmede positief worden beinvloed.

De financiële, management en materiële beperkingen van een kleine ondernemer worden ruimschoots gecompenseerd door de implementatie van de bedrijfsruimtevoorziening.

De bedrijfsruimtes zijn gevestigd in:

Paramaribo, Sinaasappelstraat 5
Wageningen, Rexoralaan 1

Marketing

MARKETING UNIT

De plaats die de SPWE zich verwerft of wel dient te verwerven in het micro-ondernemerschap in Suriname is niet alleen maar afhankelijk van haar activiteiten, maar zeker ook van haar naambekendheid. Hiervoor zal efficiënt en effectief beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd, hetgeen waarvoor zo’n marketing afdeling zich uitstekend leent.
Deze afdeling zal enerzijds verantwoordelijk zijn voor de promotie van  de activiteiten van de SPWE en anderzijds voor het faciliteren van de micro-ondernemers met betrekking tot hun produktie danwel het afzetten daarvan. Het een en ander is verder uiteengezet in het concept “marketing unit SPWE”.

INKOOP

De inkoop zal zich onderscheiden in:
– Goederen die geen verdere bewerking ondergaan (dit zijn eindproducten uit het oogpunt van de producent en kunnen direkt ter verkoop worden aangeboden)
– Goederen die bewerkt of verwerkt moeten worden tot eindproduct (dit zijn grond- en hulpstoffen uit het oogpunt van de producent)

De inkoopfunctie is in deze eenhulpverlenende functie om producenten enerzijds de gelegenheid te bieden hun eindproducten op ideale wijze middels de verkoop op diverse markten aan te bieden en anderzijds op verantwoorde wijze grond- en hulpstoffen in te kopen om zodoende de produktie van hun eindprodukten te garanderen.

Tevens zal de inkoopfunctie bestaan uit:
– De oriëntatie op de mogelijkheden en ontwikkelingen van relevante inkoopmarkten en potentiële leveranciers met als doel het inkoopdocumentatiesysteem tot stand te brengen bestaand uit: 1) de inkoopbegroting; 2) leveranciersdocumentatie en 3) artikeldocumentatie.
– Het aankopen van de goederen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

VERKOOP

De verkoop is noodzakelijk om zo verantwoord mogelijk een gunstig bedrijfsresultaat te bewerkstelligen om zodoende de continuïteit van de onderneming te garanderen. Dit betekent dat de eindprodukten hun weg moeten vinden middels afzet op de diverse markten.

Voor wat betreft goederen die verder geen bewerking ondergaan zullen deze de verkoopmarkten dienen te bereiken,terwijl de goederen die nog verwerkt moeten worden op de grond- en hulpstoffenmarkten zullen worden aangeboden.

Hieruit vloeit voort dat gelet op de in- en verkoopfunctie het een en ander zich kan voltrekken onder het dak van deze marketing unit, waardoor dan de koppeling tussen inkoop en verkoop heel wenselijk is.
De Verkoopfunctie vindt haar aangrijpingspunt in de marketingactiviteiten die ontplooid zullen moeten worden, gericht op de verkoopbevordering zowel nationaal als regionaal. Het marketingaspect zal bij “Marktonderzoek” worden belicht.
Op basis van een lange termijn verkoopplan zal er jaarlijks een verkoopbegroting moeten worden samengesteld, hetwelk dan uitmond in een verkoopbudget. Aan de hand van dit budget kunnen de verkopen worden gestuurd en de resultaten van de verkoopafdeling worden beoordeeld.

De belangrijkste taken die voortvloeien uit de verkoopfunctie zijn:
– Het verwerven van orders (kan op diverse manieren gebeuren) en
– Het correct uitvoeren van de orders (het tijdig afleveren van de goederen overeenkomstig de afgesproken  verkoopcondities)

Voor het adequaat kunnen functioneren van verkoop is in het kader van informatie het volgende belangrijk:
Afnemersdocumentatie
Relatiebeheersysteem en
Custom Relation Management

Note:
Zowel voor Inkoop als Verkoop geldt  hier meer dan ooit “de inherente relatie” tussen deze twee componenten gelet op het doel om de micro-ondernemers in dit kader maximaal aan hun trekken te laten komen. Tevens gaat het om zowel de nationale – als de regionale markt(en).

ADMINISTRATIE

Hier gaat het voornamelijk om de financiële administratie en het financieel beheer. Het is aan te bevelen deze marketing unit budgetair zelfstandig te doen functioneren. Raadzaam is ook dat er voor het verlenen van de diensten aan de micro-ondernemers diverse Fee’s naar ratio worden uitgezet en toegepast.

MARKTONDERZOEK

Dit component zal een sterk adviserende rol hebben naar zowel de Inkoop als de Verkoop toe ongeacht nationaal of regionaal. Het zal zich dagelijks moeten verdiepen in alle aspecten van de diverse markten, waar er mogelijkheden zijn en/of kunnen worden gecreërd om aan de behoeften van onze ondernemingen te voldoen. Voor zowel het nemen van strategische beslissingen als het maken van tactische moves zal de informatie altijd up to date moeten zijn. Hoe dit verder tot zijn recht zal komen, dient integraal verder te worden uitgewerkt.

PRIJSBEHEERSING

Prijsbeheersing is enerzijds van belang om het gewenst bedrijfsresultaat te bewerkstelligen, maar zeker ook om de continuïteit van de produktie te garanderen alsmede de afzet. Het bepalen en toepassen van Prijsstrategieën en prijstactieken zullen hierin een wezenlijke bijdrage moeten leveren. Dit zal medebepalend zijn voor de rol die men wenst en zou kunnen vervullen als micro-ondernemers op de diverse markten.

DE MARKETING MANAGER

Deze functionaris zal leiding moeten geven aan de marketing unit en er zorg voor moeten dragen dat de gestelde doelen worden verwezenlijkt. Het is zijn uitdaging om deze unit operationeel te doen zijn opdat de micro-ondernemers daadwerkelijk maximaal van haar diensten gebruik maken! Een plan van aanpak is daarbij gewenst.

Aan de tot standkoming van deze afdeling wordt momenteel gewerkt.