Marketing

Marketing

De plaats die de SPWE zich verwerft of wel dient te verwerven in het micro-ondernemerschap in Suriname is niet alleen maar afhankelijk van haar activiteiten, maar zeker ook van haar naambekendheid. Hiervoor zal efficiënt en effectief beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd, hetgeen waarvoor zo’n marketing afdeling zich uitstekend leent.
Deze afdeling zal enerzijds verantwoordelijk zijn voor de promotie van  de activiteiten van de SPWE en anderzijds voor het faciliteren van de micro-ondernemers met betrekking tot hun produktie danwel het afzetten daarvan. Het een en ander is verder uiteengezet in het concept “marketing unit SPWE”.

MARKETING UNIT
 
Organogram Marketing UnitINKOOP

De inkoop zal zich onderscheiden in:

  • Goederen die geen verdere bewerking ondergaan (dit zijn eindproducten uit het oogpunt van de producent en kunnen direkt ter verkoop worden aangeboden);
  • Goederen die bewerkt of verwerkt moeten worden tot eindproduct (dit zijn grond- en hulpstoffen uit het oogpunt van de producent)


De inkoopfunctie is in deze eenhulpverlenende functie  om producenten enerzijds de gelegenheid te bieden hun eindproducten op ideale wijze middels de verkoop op diverse markten aan te bieden en anderzijds op verantwoorde wijze grond- en hulpstoffen in te kopen om zodoende de produktie van hun eindprodukten te garanderen.

Tevens zal de inkoopfunctie bestaan uit:

  • De oriëntatie op de mogelijkheden en ontwikkelingen van relevante inkoopmarkten en potentiële leveranciers met als doel het inkoopdocumentatiesysteem tot stand te brengen bestaand uit:  1) de inkoopbegroting; 2) leveranciersdocumentatie en 3) artikeldocumentatie.
  • Het aankopen van de goederen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.


VERKOOP

De verkoop is noodzakelijk om zo verantwoord mogelijk een gunstig bedrijfsresultaat te bewerkstelligen om zodoende de continuïteit van de onderneming te garanderen. Dit betekent dat de eindprodukten hun weg moeten vinden middels afzet op de diverse markten.

Voor wat betreft goederen die verder geen bewerking ondergaan zullen deze de verkoopmarkten dienen te bereiken,terwijl de goederen die nog verwerkt moeten worden op de grond- en hulpstoffenmarkten zullen worden aangeboden.

Hieruit vloeit voort dat gelet op de in- en verkoopfunctie het een en ander zich kan voltrekken onder het dak van deze marketing unit, waardoor dan de koppeling tussen inkoop en verkoop heel wenselijk is.
De Verkoopfunctie vindt haar aangrijpingspunt in de marketingactiviteiten die ontplooid zullen moeten worden, gericht op de verkoopbevordering zowel nationaal als regionaal. Het marketingaspect zal bij “Marktonderzoek” worden belicht.
Op basis van een lange termijn verkoopplan zal er jaarlijks een verkoopbegroting moeten worden samengesteld, hetwelk dan uitmond in een verkoopbudget. Aan de hand van dit budget kunnen de verkopen worden gestuurd en de resultaten van de verkoopafdeling worden beoordeeld.

De belangrijkste taken die voortvloeien uit de verkoopfunctie zijn:

  • Het verwerven van orders (kan op diverse manieren gebeuren) en;
  • Het correct uitvoeren van de orders (het tijdig afleveren van de goederen overeenkomstig de afgesproken  verkoopcondities).


Voor het adequaat kunnen functioneren van verkoop is in het kader van informatie het volgende belangrijk:

  1. Afnemersdocumentatie;
  2. Relatiebeheersysteem en;
  3. Custom Relation Management.

Note;
Zowel voor Inkoop als Verkoop geldt  hier meer dan ooit “de inherente relatie “tussen deze twee componenten gelet op het doel om de micro-ondernemers in dit kader maximaal aan hun trekken te laten komen. Tevens gaat het om zowel de nationale – als de regionale markt(en).

ADMINISTRATIE

Hier gaat het voornamelijk om de financiële administratie en het financieel beheer. Het is aan te bevelen deze marketing unit budgetair zelfstandig te doen functioneren.
Raadzaam is ook dat er voor het verlenen van de diensten aan de micro-ondernemers diverse Fee’s naar ratio worden uitgezet en toegepast.

MARKTONDERZOEK

Dit component zal een sterk adviserende rol hebben naar zowel de Inkoop als de Verkoop toe ongeacht nationaal of regionaal.
Het zal zich dagelijks moeten verdiepen in alle aspecten van de diverse markten, waar er mogelijkheden zijn en/of kunnen worden gecreërd om aan de behoeften van onze ondernemingen te voldoen.
Voor zowel het nemen van strategische beslissingen als het maken van tactische moves zal de informatie altijd up to date moeten zijn. Hoe dit verder tot zijn recht zal komen, dient integraal verder te worden uitgewerkt.

PRIJSBEHEERSING

Prijsbeheersing is enerzijds van belang om het gewenst bedrijfsresultaat te bewerkstelligen, maar zeker ook om de continuïteit van de produktie te garanderen alsmede de afzet. Het bepalen en toepassen van Prijsstrategieën en prijstactieken zullen hierin een wezenlijke bijdrage moeten leveren. Dit zal medebepalend zijn voor de rol die men wenst en zou kunnen vervullen als micro-ondernemers op de diverse markten.

DE MARKETING MANAGER

Deze functionaris zal leiding moeten geven aan de marketing unit en er zorg voor moeten dragen dat de gestelde doelen worden verwezenlijkt. Het is zijn uitdaging om deze unit operationeel te doen zijn opdat de micro-ondernemers daadwerkelijk maximaal van haar diensten gebruik maken! Een plan van aanpak is daarbij gewenst.

Aan de tot standkoming van deze afdeling wordt momenteel gewerkt.