Sabi Du Wowojo Brokopondo

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (S.A.O.) en de Stichting Productieve Werkeenheden (S.P.W.E.) van het Ministerie van Arbeid Technologische ontwikkeling en Milieu zetten zich in voor een structurele en integrale aanpak van het armoede vraagstuk.

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling heeft tot specifiek doel een effectieve bijdrage te leveren aan de productiecapaciteit in het algemeen en de vakbekwaamheid in het bijzonder, alsook de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap.
Dit doel tracht zij te bereiken door het bij- her- en omscholen van Surinamers vanaf 16 jaar in vaktechnische beroepen, het trainen voor het klein zelfstandig ondernemerschap en het trainen voor bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer.
De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vooral de ontwikkelingen m.b.t. de informele sector en het klein ondernemersschap, maken het van belang de efficiëntie, effectiviteit en de output van de SAO te vergroten.

Een voorwaarde om duurzame ontwikkeling te kunnen waarborgen is het ontwikkelen van strategieën gericht op bestrijding van de armoede. Een effectieve strategie om tegelijkertijd problemen op het gebied van armoede, ontwikkeling en milieu aan te pakken dient zich van het begin af te richten op hulpbronnen, productie en mensen, en daarbij aandacht te besteden aan demografische kwesties, uitbreiding van gezondheidszorg en onderwijs, de rechten van de vrouw, de rol van jongeren, van de inheemse bevolking en van lokale gemeenschappen, en aan democratische inspraak procedures in combinatie met een verbeterd bestuur.
Conform dit principe hebben wij i.s.m. de U.N.D.P. gemeend om als activiteit gericht op de armoede bestrijding in het district Brokopondo (als pilot project) een reizende tentoonstelling te organiseren getiteld “Sabi Du” en wel in de maand april 2005.

Doel tentoonstelling:
Deze activiteit heeft als doel de bewoners van het district in het algemeen, maar vooral de jongeren in het bijzonder bewust te maken van de mogelijkheden die het district hun biedt op het gebied van o.a.:

  • werkgelegenheid,
  • zelf ontplooiingsmogelijkheden en
  • nog niet ontwikkelde mogelijkheden

Dit district heeft een enorme potentie op het gebied van landbouw, veeteelt, energie, toerisme, hout en houtsnijwerk (craft), goud, natuursteen etc.
Middels deze tentoonstelling worden bedrijven in de gelegenheid gesteld heel wat informatie over zichzelf aan het publiek c.q. bezoekers te verstrekken over o.a. het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf, de producten en de toekomstplannen, en in het geval van het district Brokopondo, hoe de bevolking te zullen betrekken bij deze plannen. Verder is de tentoonstelling uitermate geschikt als het gaat om de introductie van nieuwe producten.

Participanten:
Aan de tentoonstelling zullen participeren:
bedrijven operationeel in het district,
bedrijven die nog niet operationeel zijn in het district,
bedrijven die niet opereren in het district maar er toch wel handelsrelaties hebben,
kleine ondernemers

Locatie:
Gelet op de grote afstanden tussen de verschillende wooncentra en het feit dat er in dit gebied nog niet adequaat is voorzien in openbaar vervoer, die de centra met elkaar verbindt, is gekozen voor de Reizende Tentoonstelling die de volgende gebieden zal aandoen:
Klaaskreek,
Brownsweg

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *